VIII sesja Rady Miejskiej - sprawozdanie

Henryk Skowronek

29 kwietnia 2015r. w Sali narad Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich odbyła się VIII Sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich.

 

 

 Po przyjęciu porządku obrad i wysłuchaniu sprawozdania z działalności Burmistrza między sesjami, radni podjęli uchwały w sprawach:

1. zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;

2. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Strzelce Opolskie;

3. postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych;

4. wspólnego prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów przez Gminę Strzelce Opolskie oraz Gminę Jemielnica;

5. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie;

6. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

7. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Miejska w powyższej uchwale wprowadziła niewielką poprawkę do poprzednich zapisów. Dotychczas opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi była uiszczana z „góry” do 15 dnia miesiąca. Obecnie opłatę będziemy płacić z „dołu”, w terminie do 5 dnia każdego kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia tej opłaty;

8. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania;

9. rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi;

10. przystąpienia gminy do projektu pn. „MultiSport”;

 11. zmian w uchwale budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2015r.

Jak widać, większość uchwał podjętych w trakcie VIII sesji Rady Miejskiej dotyczyła spraw związanych z „gospodarką śmieciową”. Warto dodać, że 19 maja zostanie rozstrzygnięty przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w naszej gminie na kolejne 2 lata.

Następna sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbędzie się 27 maja 2015r. o godz. 14.00.

Z poważaniem

Henryk Skowronek