Nabór do zespołów terenowych

Henryk Skowronek

OGŁOSZENIE

O NABORZE DO ZESPOŁÓW TERENOWYCH DO SPRAW PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

Komisja do spraw przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Strzelce Opolskie w sprawie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim oraz wprowadzenia strefy płatnego parkowania w centrum miasta Strzelce Opolskie, powołana Zarządzeniem Nr 54/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 marca 2015 r., ogłasza nabór  przedstawicieli lokalnej społeczności do zespołów terenowych ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych.

 

 

 1. Do zakresu działania zespołu terenowego należy przeprowadzenie w dniu 10 maja 2015 r. konsultacji społecznych na terenie działania obwodowych komisji wyborczych, w formie pytań ankietowych będących przedmiotem konsultacji.

2. W skład każdego zespołu terenowego wchodzi po jednym przedstawicielu: Burmistrza Strzelec Opolskich, zarządcy obiektu, w którym będą odbywać się konsultacje oraz lokalnej społeczności.

3. Członkiem zespołu terenowego może być osoba pełnoletnia zamieszkała na terenie gminy Strzelce Opolskie.

4. Za udział w pracach zespołu przysługuje wynagrodzenie.

5. Zgłoszenia kandydatów-przedstawicieli lokalnej społeczności mogą być indywidualne lub rekomendowane przez inne podmioty np. lokalne stowarzyszenia, sołtysa, rady sołeckie.

6. Zgłoszenia należy dokonać na druku dostępnym na stronie internetowej www.strzelceopolskie.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, w pokoju nr 27a.

7. Zgłoszenia można dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, do pokoju nr 27a albo przesłać drogą elektroniczną, w postaci zeskanowanego zgłoszenia zawierającego podpis zgłaszającego, na adres: j.goczol@strzelceopolskie. W tytule maila należy wpisać: „zgłoszenie do pracy w zespole”.

8. Termin składania zgłoszeń upływa 24 kwietnia 2015 r.

9. W przypadku zgłoszenia do danego zespołu terenowego większej liczby kandydatów – przedstawicieli lokalnej społeczności, członka zespołu terenowego reprezentującego lokalną społeczność wyłania się w drodze losowania. Informację o terminie i miejscu losowania umieszcza się na stronie internetowej www.strzelceopolskie.pl .

10. Informacji dotyczących zgłoszeń udziela p. Jacek Goczoł, pod nr telefonu (077) 40 49 337.