VI sesja Rady Miejskiej - podsumowanie

Henryk Skowronek

 

25 lutego 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich odbyła się VI Sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. Na początku obrad nastąpiło powitanie gości z miasta partnerskiego Tyśmienica na Ukrainie. Wizyta gości jest związana z odbiorem pomocy rzeczowej przekazanej przez strzeleckich przedsiębiorców i samorządu strzeleckiego dla samorządu Rejonu Tyśmienica, w związku z konfliktem zbrojnym we wschodnich regionach Ukrainy.

 

Następnie sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami przedstawiła p. Maria Feliniak, z-ca Burmistrza Strzelec Opolskich. W dalszej części obrad, radni podjęli uchwały w sprawach:

1. zamiaru utworzenia młodzieżowej rady gminy;

2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinów;

3. określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie w 2015 roku”;

4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej. W wyniku decyzji RM w Strzelcach Opolskich została wszczęta procedura przygotowania do zbycia terenu byłego stadionu „Budowlanych”. Po zmianach w planach zagospodarowania przestrzennego teren ten jest przeznaczony pod działalność przemysłowo – usługową;

5. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Strzelec Opolskich.

Po przyjęciu uchwał, radni zgłaszali swoje interpelacje i zapytania. Następna sesja została zaplanowana dokładnie za miesiąc, na dzień 25 marzec 2015r.

Sprawy ważne:

Spora część sesji została zarezerwowana dla p. Marka Życzyńskiego, Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich. Przedstawił on radnym informację o stanie i perspektywach rozwoju systemu edukacji w gminie Strzelce Opolskie. Szczególne emocje wywołała „perspektywa” rozwoju oświaty w naszej gminie, a uściślając „restrukturyzacja” tej sfery budżetowej (Oświata pochłania ponad 40% budżetu gminy). W sposób ogólny zostały zaprezentowane kierunki ewentualnych zmian, które niestety także mogą dotknąć nasze (szymiszowskie) placówki oświatowe. Przypominam, że w naszej miejscowości funkcjonują dwa przedszkola, szkoła podstawowa i gimnazjum. GZOiW prawdopodobne zmiany zamierza wprowadzić w roku szkolnym 2016/2017, a więc w roku bieżącym czeka nas bardzo „gorąca” dyskusja w powyższym temacie.

 

Henryk Skowronek

Radny RM w Strzelcach Opolskich