VII Sesja Rady Miejskiej - sprawozdanie

Henryk Skowronek

18 marca 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. Po stwierdzeniu prawomocności obrad i przyjęciu porządku obrad, swoje sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawił Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc.

 

 

 Następnie radni podjęli uchwały w sprawach:

1. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanej w wyniku uwzględnienia roszczeń z art. 209a ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami;

2. zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;

3. udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Strzelecki pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1804 O Strzelce opolskie – Kolonowskie w m. Strzelce Opolskie ul Habryki”;

4. udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Strzelecki pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1820 O Szymiszów – Rożniatów w m. Szymiszów, ul. Dworcowa wraz z dokumentacją projektową”. O tej inwestycji już wspominałem wcześniej. Konieczność budowy chodnika pieszego w ciągu ulicy Dworcowej wynika z zamiaru wykonania tzw. ścieżki edukacyjnej, między Szkołą Podstawową a Wzorcowym Punktem Zbierania Odpadów Komunalnych w Szymiszowie. Zostanie wykonanych 360 m chodnika. Szacunkowy koszt inwestycji to 420 000,00 zł, z tego Gmina gotowa jest wyłożyć 50% nakładów poniesionych na to zadanie.

5. utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich liczby, numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Strzelce Opolskie do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.;

6. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Strzelce Opolskie w sprawie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim oraz wprowadzenia strefy płatnego parkowania w centrum miasta Strzelce Opolskie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiet, w terminie wyborów prezydenckich.

7. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Wniesiony przez 6 radnych projekt uchwały dotyczący zmian procentowych stawek tzw. opłaty adiacenckiej, który w swoim założeniu miał łagodzić skutki uchwały podjętej przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich w dniu 28 maja 2008r. nie znalazł akceptacji ze strony radnych tzw. „koalicji”. W związku z powyższym na dzień dzisiejszy obowiązują stawki ustalone właśnie w roku 2008:

a. wzrostu wartości nieruchomości po stworzeniu warunków do podłączenia ich do wybudowanych z udziałem środków gminnych urządzeń infrastruktury technicznej , w wysokości – 30%;

b. wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału (lub scalania)dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, w wysokości 20% różnicy między wartością nieruchomości przed podziałem, a jej wartością po podziale;

8. zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Strzelce Opolskie na 2015r.;

9. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2014-2018.

Po interpelacjach  i zapytaniach radnych, ustalono, że kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 29 kwietnia 2015r. o godz. 14.00.

Henryk Skowronek

Radny RM w Strzelcach Opolskich