V Sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich - podsumowanie

Henryk Skowronek

28 stycznia 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich odbyła się V Sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. Jak zwykle po przyjęciu porządku obrad, radni wysłuchali sprawozdania z działalności Burmistrza między sesjami. Następnie podjęli uchwały w sprawach:

 

1. Zmieniającą Uchwałę Nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2015r.

W wyniku przegłosowanej zmiany, Gmina Strzelce Opolskie zabezpieczyła środki pieniężne  w wysokości 200 000, 00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1820 O Szymiszów – Rożniątów w m. Szymiszów ul. Dworcowa wraz z dokumentacją projektową”. Inwestycja polegać będzie na budowie chodnika na odcinku około 360 m o szerokości 2 m (od SP w Szymiszowie do skrzyżowania z drogą wewnętrzną PSZOK-a) wraz z odwodnieniem drogi. W ramach zadania zostanie również wyremontowana nawierzchnia jezdni na odcinku prowadzonych robót na szerokości ok. połowy jezdni. W roku 2015 zostanie opracowana dokumentacja projektowa oraz wykonany zostanie cały zakres robót. Wykonanie tego chodnika wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w pasie drogi powiatowej, szczególnie w przypadku uczniów uczęszczających do PSP w Szymiszowie, jak i młodzieży ze szkół powiatu strzeleckiego odwiedzających PSZOK w Szymiszowie. Gmina Strzelce Opolskie będzie partycypować w około 50% kosztów tej inwestycji. Całkowity koszt – 415 000, 00 zł;

2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja, i Powstańców Śląskich;

3. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie sołectwa Ligota Górna obowiązująca od dnia 1 marca 2015r. do dnia 29 lutego 2016r.;

4. wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

5. powierzenia Zastępcy Burmistrza reprezentowania Gminy Strzelce Opolskie w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego w zastępstwie Burmistrza;

6. udzielenia pomocy rzeczowej dla partnerskiego samorządu Rejonu Tyśmienica na Ukrainie. Kwota w wysokości 20 000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup agregatów prądotwórczych, grzejników oraz innego sprzętu i odzieży niezbędnych do zapewnienia warunków do przetrwania ludności w tych dramatycznych chwilach, mających obecnie miejsce na Ukrainie;

7. ustalenia na rok 2015 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli;

8. przekazania gminie Opole zadania gminy Strzelce Opolskie w zakresie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie;

9. określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. W następnym punkcie obrad radni uzyskali odpowiedzi na swoje interpelacje i zapytania z poprzednich sesji oraz zgłaszali nowe wnioski.

Następna sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbędzie się 25 lutego 2015r.

Zostały już zaplanowane Zebrania sprawozdawczo – wyborcze w sołectwach. I tak w sołectwie Szymiszów – Osiedle Zebranie odbędzie się 12 marca o godz. 18.00. , a w sołectwie Szymiszów Wieś 24 marca także o godz. 18.00. Już dzisiaj zachęcam do udziału w tych jakże ważnych spotkaniach.

Henryk Skowronek

Radny RM w Strzelcach Opolskich