IV sesja Rady Miejskiej - podsumowanie

Henryk Skowronek

30 grudnia 2014r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich odbyła się IV Sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. Po przyjęciu porządku obrad, radni wysłuchali sprawozdania z działalności Burmistrza między sesjami.

Następnie podjęto uchwały w sprawach:

1. zmian do uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2014r.;

2. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014;

3. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2015 – 2018;

4. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Strzelce Opolskie Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” na 2015 rok;

5. uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2015 rok.

Przedłożony projekt budżetu gminy na rok 2015, sporządzony według posiadanych informacji ustala następująco planowane wartości:

1. DOCHODY OGÓŁEM w kwocie 88 435 000,00 zł;

2. WYDATKI OGÓŁEM  w kwocie 89 430 000,00 zł;

3. PRZYCHODY OGÓŁEM w kwocie 2 770 000,00 zł;

4. PLANOWANY DEFICYT w kwocie 995 000,00 (źródłem pokrycia planowanego deficytu mają być kredyt i pożyczki zaciągane na rynku krajowym do wysokości kwoty: 995 000,00zł).

W budżecie na rok 2015 w zestawieniu zakupów i zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych na 2015 rok także dla miejscowości Szymiszów (z wyłączeniem zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) zapisano m.in.:

1. Budowę wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Strzelce Opolskie – 673 000,00 zł;

 

2. wykonanie przyłączy kanalizacji do sieci sanitarnej placówek oświatowych;

3. wymianę wykładziny podłogowej w ciągu komunikacyjnym i Sali zabaw w Publicznym Przedszkolu w Szymiszowie – Osiedlu – 16 000,00 zł;

4. remonty dróg gminnych po budowie kanalizacji sanitarnej – 150 000,00 zł

 

5. zakup urządzeń na siłownie zewnętrzne oraz place zabaw gminy Strzelce Opolskie – 21 500,00 zł.

 

Następna sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich została zaplanowana na 28 stycznia 2015r.

Henryk Skowronek

Radny RM w Strzelcach Opolskich