III sesja Rady Miejskiej - podsumowanie

Henryk Skowronek

17 grudnia, w sali narad Rady Miejskiej strzeleckiego ratusza odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. Po stwierdzeniu prawomocności obrad i przyjęciu porządku obrad, radni wysłuchali sprawozdania z działalności Burmistrza między sesjami. Następnie przyjęto sprawozdanie za lata 2012 – 2014 z realizacji „Programu opieki nad zabytkami Gminy Strzelce Opolskie na lata 2012 – 2015”.

 

 W kolejnym punkcie obrad, radni podjęli uchwały w sprawach:

1. zmieniającej Uchwałę nr XLI/320/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2014r.;

2. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie;

3. przeprowadzenia wyborów rad sołeckich i sołtysów w gminie Strzelce Opolskie;

4. przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej;

5. ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują diety i zwroty kosztów podróży służbowych;

6. wskazania wiceprzewodniczących Rady właściwych do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady;

7. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Strzelec Opolskich;

8. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie sołectwa Ligota Górna.

Po interpelacjach, wnioskach i zapytaniach radnych, ustalono datę następnej sesji na dzień 30 grudnia 2014r.

Z spraw innych:

1. Prowadzone są roboty na zadaniu „Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Strzelce Opolskie”. Roboty realizowane za łączną kwotę 1 489 900,04 zł z terminem wykonania do 30 kwietnia 2015r. Dotychczas wykonano instalacje elektryczne oświetleniowe i kanalizacyjne oraz prowadzone są roboty związane z wykonaniem placów manewrowych.

2. Niebawem zostanie ogłoszony III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Szymiszowie przy ul. Waloszka 6. Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową. Cena wywoławcza: 70 000,00 zł brutto.

Z poważaniem

Henryk Skowronek

Radny RM w Strzelcach Opolskich