IX Sesja Rady Miejskiej - podsumowanie

Henryk Skowronek

26 maja 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich odbyła się IX Sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, radni wysłuchali sprawozdania z działalności Burmistrza między sesjami. Następnie Rada Miejska przyjęła sprawozdania finansowe, sprawozdania z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie za 2014 rok.

 

 

 W kolejnym punkcie porządku obrad radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzelce Opolskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok;

2. absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za rok 2014;

3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Sucha. Tą uchwałą została uruchomiona procedura wykonania planu, który powinien być zatwierdzony przez Radę Miejską w przyszłym roku. Plan z końcem bieżącego roku powinien być udostępniony zainteresowanym osobom do wglądu, ale ewentualne uwagi można już wnosić w Referacie Architekta Miejskiego;

4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej (obszar działalności firmy Kronospan);

5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I”, w części położonej w granicach administracyjnych gminy Strzelce Opolskie, w granicach obrębów ewidencyjnych miasta Strzelce Opolskie oraz wsi Szczepanek.

W kolejnym punkcie obrad radni przyjęli protokół z VIII sesji a następnie składali swoje interpelacji, wnioski i zapytania. Następna sesja odbędzie się 24 czerwca 2015r.

Z spraw innych:

1. „Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe”. W ramach tego zadania zostaną wykonane prace m.in.:

a. sołectwo Szymiszów Wieś: ul. Dworcowa, obok SP w Szymiszowie;

b. sołectwo Sucha: ul. Wodna.

2. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Strzelce Opolskie”. Do przetargu przystąpiły 2 firmy:

a. ENERIS Surowce S.A. Oddział Krapkowice;

b. Konsorcjum: Naprzód Sp. z o.o. (leader) i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Strzelce Opolskie. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w najbliższym czasie.

Z poważaniem

Henryk Skowronek

Radny RM w Strzelcach Opolskich